Het project kenniscirculatie en innovatie dat bestaat uit twee onderdelen: een regionaal kennisloket en Local Buzz activiteiten. Woordvoerder van Wageningen University & Research Simon Vink (WUR), vertelt meer over het regionale kennisloket en Local Buzz. Jan Workamp, projectleider bij het Poultry expertisecentrum, licht de plannen voor de emissiereductie toe.

Vink: “Wageningen University & Research is een internationaal belangrijke speler op voedselgebied. Wereldwijd staan we op de eerste plaats. In de Regio FoodValley zijn honderden leveranciers en productiebedrijven gevestigd met daarnaast tientallen kennisinstellingen. Iedereen is op één of andere manier betrokken bij de voedselproductie.

De pilotsystemen kunnen ingebouwd worden in bestaande stallen.

Om koploper te blijven is het nodig om te innoveren. Het blijkt lastig om opgedane kennis, vanuit de verschillende sectoren en afgeleiden daarvan, te laten landen en vragen van ondernemers adequaat te kunnen beantwoorden.

Momenteel zijn we beter in staat een project met Beijing te doen dan met een bedrijf om de spreekwoordelijke hoek.” Vink stelt dat er de laatste jaren in de regio meer aandacht is gekomen voor het delen van kennis.

“Als het MKB met een kleine projectvraag komt, is dat voor WUR lastig om op te pakken. Sommige vragen bijvoorbeeld kunnen naar het ROC of een HBO school. Het regionale kennisloket is bedoeld om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Welke vraag moet waar naartoe en hoe pakken we dat op?”

Ontwikkeling door doen

Het kennisloket is geen statisch iets. “We kennen al wel het onderwijsloket waar zes studenten in groepjes met binnenkomende vragen aan de slag kunnen gaan. Het is de bedoeling dit verder uit te bouwen en al doende uiteindelijk te komen tot een kennisloket waar de kennisvraag van ondernemers en regionale partners perfect matcht met het aanbod van kennispartners zodat dit efficiënt én effectief op elkaar aansluit.”

De ambitie is om de Regio FoodValley ‘het’ punt te laten worden voor het agro & food bedrijfsleven. “Om dat te bereiken is het ook nodig om onderwijs hieraan te koppelen en te vernieuwen, studenten van nu zijn de medewerkers en ondernemers van de toekomst. Regio FoodValley ondersteunt daarom ook startups omdat deze vaak voor innovatie zorgen.”

Local Buzz

Het projectonderdeel Local buzz heeft als belangrijkste doel ondernemers met elkaar in contact te brengen en zo kennisuitwisseling te bevorderen. “In agro & food speelt IT ook een belangrijke rol. Inmiddels zijn er vier bijeenkomsten geweest met Veenendaalse ICT bedrijven.

Daarnaast zijn er ‘ondernemersborrels’ waar men elkaar informeel ontmoet en elkaar beter leert kennen. Local Buzz koppelt bestaande initiatieven aan elkaar en dat vergroot de slagkracht. Inmiddels weten ook gemeentes in deze regio elkaar te vinden. Geen concurrentie meer, maar regionaal optrekken omdat samen sterker maakt.”

Pilots reductie fijnstof

In het Manifest Gezonde Leefomgeving Veehouderij is afgesproken om de ontwikkeling van emissiereducerende technieken en maatregelen te stimuleren en te versnellen. Jan Workamp: “In dit stadium is gekozen voor de reductie van fijnstof in de pluimveesector.

IT speelt een belangrijke rol binnen agro en food.

De uitvoering vindt plaats door het Praktijkcentrum Emissiereductie Veehouderij dat onderdeel is van het Poultry Expertise Centrum.” Workamp vertelt dat het plan van aanpak eind maart klaar was.

“Vervolgens zijn we op zoek gegaan naar leveranciers die een systeem kunnen leveren om fijnstof te reduceren. Dat leverde 27 geïnteresseerden op, hiervan hebben we uiteindelijk 21 aanmeldingen ontvangen die voldoende kansrijk leken om in een pilot te testen.

Deze leveranciers kregen vragenlijsten over de werking van het systeem, de te verwachten reductie en een rekenprogramma omdat een nieuw systeem wel haalbaar én betaalbaar moet zijn. We zoeken een systeem dat een relatief laag bedrag per dierplaats per jaar kost.”

Voldoende aanmeldingen

De informatie van de leveranciers werd eerst voorgelegd aan de WUR die de onderbouwingen onder de loep namen. “Vervolgens maakte een expertpanel een voorselectie waarna er acht leveranciers overbleven. Dat betekent dat er zo snel mogelijk acht systemen op acht verschillende praktijkbedrijven getest worden.”

Aan aanmeldingen voor de pilot geen gebrek, het wachten is op het definitieve akkoord op de subsidie die bij de provincie Gelderland, de FoodValley gemeenten, de landelijke overheid en de sector is aangevraagd. “Wij liggen qua uitvoering op schema, onze ambitieuze planning is gehaald.”

Regio FoodValley loopt voorop

De acht systemen gaan uit van diverse technieken, onder andere ionisatie, droogfiltering en UV licht. “Door de diversiteit aan technieken komen we tot een kengetal van de kosten per dierplaats per jaar per 10 procent reductie. Alle pilotsystemen kunnen ingebouwd worden in bestaande stallen.

De Rav-lijst heeft al erkende systemen, maar als in een vergunning 50 procent reductie geëist wordt en een pluimveehouder installeert een systeem van de Tac Rav -lijst dat 30 procent reductie geeft, kan dit met een systeem ernaast, opgelost worden.

In de regio Food Valley worden vanuit het interimbeleid extra inspanningen van (pluim)veehouders gevraagd op het gebied van fijnstofreductie. Deze regio loopt voorop met het uitvoeren van pilots en innovaties en zoekt de samenwerking met andere projecten.”

Fijnstof en gezondheid

De resultaten van de pilots worden verwerkt in het PEV. “De meeste bestaande systemen zijn ‘end of pipe’ en verminderen alleen de emissie voor de buitenomgeving. De pilotsystemen verminderen het fijnstof in de stallen zelf en daarvan wordt ook een positief effect verwacht voor de verzorgers én de dieren.

Er is de laatste tijd veel aandacht voor een mogelijk verband tussen fijnstof en gezondheid, ik ontmoet steeds meer pluimveehouders die pro-actief een bijdrage willen leveren aan fijnstofreductie.”

Kaart van Regio FoodValley