Marc Engel
CPO bij Unilever.

“Volgens Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties zal de vraag naar landbouwproducten in 2050, 70% tot 100% hoger zijn dan het was in 2010. De historische stijging van de landbouw output per hectare ligt rond de één procent per jaar, en daalt langzaam. Innovatie is dus nodig om de productiviteitsverbetering te versnellen. Verduurzaming is nodig om te voorkomen dat dit ten koste gaat van natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, water en biodiversiteit.”

Consumentenvoorkeur vertalen

Engel stelt dat er naar schatting 30% tot 50% van de totale voedselproductie verloren gaat. “Dat gebeurt deels aan het begin van de keten en deels aan het eind. Ketensamenwerking kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van deze verliezen. Dat kan onder andere door vraag en aanbod beter af te stemmen en voorkeuren van de consument grondiger te vertalen naar specificaties van grondstoffen. Door een betere uitwisseling van informatie in de keten, is dit te bereiken.”

Toegankelijke informatie verstrekken

Ketensamenwerking is ook belangrijk bij andere toekomstgerichte ontwikkelingen. “Er is een zichtbare trend in consumentengedrag, zij willen meer weten over de producten die ze kopen, meer informatie over de herkomst van grondstoffen en over de wijze waarop die geproduceerd zijn. Dergelijke vragen nemen een steeds belangrijker plek in bij de productie van voedsel. De keten moet dus nadenken over manieren om dit soort informatie toegankelijk te maken.”

Aanpassen op klimaatverandering

Ketensamenwerking is dus zeer essentieel op verschillende gebieden en met diverse redenen. Engel: “Dit zijn complexe ketens. Onze voedselvoorziening staat vanwege allerlei redenen onder druk. Samenwerking met kennisinstellingen, NGO’s (niet gouvernementele organisaties) en overheden is daarom essentieel. Boeren zullen op veel plaatsen te maken krijgen met effecten van klimaatverandering en zullen hulp nodig hebben om aanpassingsstrategieën te ontwikkelen en te implementeren.” Zonder samenwerking tussen de ketenpartners is verduurzaming op geen enkel vlak mogelijk.

Ondersteunende netwerken in ere herstellen

Engel stelt dat er nog veel ruimte voor verbetering is door boeren meer toegang te verschaffen tot goede kennis. Veel van die kennis is aanwezig, maar bereikt boeren niet of onvoldoende. “Daar is dus ook een rol weggelegd voor overheden, om ondersteunende netwerken voor boeren (extension services) in ere te herstellen. Consumenten kunnen beter geïnformeerd worden over bijvoorbeeld houdbaarheid van producten, hoe een gebalanceerd dieet samengesteld kan worden en welke verstandige keuzes ze daarin kunnen maken. Dit is duidelijk een probleem dat opgelost MOET worden. Daar is echter inventiviteit en bereidheid tot samenwerken van veel partijen voor vereist. De uitdagingen voor de agrarische sector zijn enorm en niemand kan dit alleen oplossen. Om grootschalige verduurzaming te creëren, moeten alle betrokkenen een deel van de oplossing zijn. Ik geloof dat veel kleine stapjes uiteindelijk een groot verschil zullen maken.”